• ДОМА  
посетете нè и на:    facebook     youtube                 македонски     англиски          
              

ЦПЛМХ ПОРАКА НЕГОТИНО од Неготино е родителска организација на и за лица со пречки во менталниот развој, нивните родители и сите граѓани кои сакаат да помогнат при обезбедување на подобар живот за овие лица.
Од јуни 2010 г. сме членка на  Inclusion Europe

МИСИЈА
Заштита на правата и достоинството како и целосна интеграција на лицата со хендикеп и нивните семејства во сите сфери на општеството.

Адреса: ЦПЛМХ ПОРАКА НЕГОТИНО НЕГОТИНО
               Киро Крстев бр. 15; 1440 Неготино Р. Македонија

Тел/Факс: +389(0) 43370720; Моб: +389(0) 75457342
e-mail: gorda_traj@yahoo.com
жиро с-ка: 210040789340191
                   НЛБ Тутунска Банка АД Скопје